Logo

Iepirkuma procedūra ”Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā” Id.Nr.1-7/2018

Datums: 31.07.2018.

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā Id.Nr.1-7/2018”.
Iepirkuma priekšmets ir notekūdens savākšanas tīklu, ūdensvada tīklu, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūves darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 31.augustam, plkst.10:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi, drukātā formātā 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) finanšu piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (.xls), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa); vai atsūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/ elektroniskā e-pasta (info@rujienassiltums.lv) adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Ar visu pilnu iepirkuma procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties pie pircēja (pasūtītāja) iepirkuma komisijas kontaktpersonas uz vietas, t.sk., apskatīt to dokumentālā veidā. Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv
Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2018. gada 31. augustā plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Pievienoti faili:
A-pielikums-Rujiena.doc
BA_Rujiena.7z
D8-pielikums-precizets Rujiena.xlsx
Rujiena-udenssaimnieciba-iepirkuma-nolikums.docx
Tehniskie-projekti-Rujiena.7z

Atbilde-pretendentam.doc
D8-pielikums-precizets-Rujiena_Labots_20.08.2018.xlsx

Uz augšu