Logo

Par Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" un SIA "KPU Banga" reorganizāciju

Datums: 07.12.2022.

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 28.07.2022. lēmumu Nr.466 (protokols Nr.14, 14.§) “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BANGA KPU”, Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” reorganizācijas uzsākšanu” (turpmāk –  28.07.2022.  lēmums Nr.466), tika nolemts uzsākt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BANGA KPU" to sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot daļu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BANGA KPU" mantas, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.44103023807, savukārt daļu mantas, kas nepieciešama dzīvojamo un nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas un remonta, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr. 44103022271.  

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” informē, ka SIA “BANGA KPU” reorganizācijas procesā ir precizēts, ka Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā pārņems no 2023.gada 1.februāra. Sniegto ūdensapgādes pakalpojumu tarifi netiek grozīti.

Sakarā ar šo reorganizāciju individuālajām mājām un juridiskajām personām nav paredzēta savstarpējā pakalpojuma līgumu pārslēgšana –  līgumi, kuri ir noslēgti par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar SIA “BANGA KPU”, arī turpmāk paliek spēkā esoši. Mainīsies tikai pakalpojumu sniedzējs - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”. Protams, laika gaitā tiks pārslēgti līgumi, bet uz doto brīdi, to nav nepieciešams darīt, tai skaitā uz doto brīdi, klientu apkalpošana noritēs SIA “BANGA KPU” telpās "Attīrīšanas", Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā. 

Ar 2023.gada 01.februāri turpmāk ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs būs Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, reģ.nr. 44103023807, juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240.

Pakalpojuma rēķinu apmaksāšana (par februāra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem) notiks uz Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” banku norēķinu kontiem (pēc iedzīvotāju izvēles): 

Banka: Swedbank AS, Kods HABALV22, Konts LV14HABA0551003612821 
Banka: SEB banka AS, kods UNLALV2X, Konts LV48UNLA0050000443568
Banka: Luminor Bank AS, Kods RIKOLV2X, Konts: LV81RIKO0000083975039

Skaitītāju rādījumu nodošana uz doto brīdi notiks tāpat, kā iepriekš nodevāt SIA “BANGA KPU”, bet par februāra mēneša sniegtajiem pakalpojumiem rēķinu jau izrakstīs Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”.

Tomēr aicinām Jūs turpmāk pārvaldīt ikmēneša rēķinus un noziņot skaitītāju rādījumus (par februāra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem), izmantojot mūsdienīgu tiešsaistes norēķinu un saziņas vietni Bill.me . Pieteikties Bill.me lietošanai ir pavisam viegli, lai varētu pieslēgties Bill.me sistēmai pakalpojuma līgumos jābūt norādītai e-pasta adresei, ja zināt, ka nav norādīta e-pasta adrese, tad jāuzraksta e-pasta ziņojums un jānosūta uz adresi gramatvediba@rujienassiltums.lv, šādu informāciju: Jūsu vārds, uzvārds, īpašuma adrese, līguma numurs, un e-pasta adrese reģistrācijai Bill.me vietnē. Skaitītāja rādījumus var nodot bill.me sistēmā no kārtējā mēneša 28.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam.   

Reģistrācija Bill.me sistēmā ir bez maksas, Jums paveras visas vietnes iespējas:

  • Skaitītāju rādījumu noziņošana elektroniski;
  • Rēķinu saņemšana, pārskats un arhīvs;
  • Rēķinu apmaksa ar VISA un Mastercard maksājuma kartēm, vai arī savā brīvi izvēlētā bankā;
  • me mobilā lietotne Android, iOS un Huawei ierīcēm;
  • Operatīva saziņa ar SIA “Rūjienas siltums” speciālistiem. 

Turpretī, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem:
Daudzdzīvokļu mājām, atšķirībā no individuālajām mājām un saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vienas dzīvojamās mājas ietvaros ir slēdzams vienots līgums, kuru paraksta dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā.

Daudzdzīvokļu mājām ar 31.01.2023. tiks izbeigti tiešie līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem un ar 01.02.2023. tiks slēgti jauni līgumi ar katras mājas pilnvaroto personu. Tāpēc atkārtoti aicinām daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus iesniegt informāciju par savas mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu, lai Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” varētu savlaicīgi noslēgt līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

No 2023.gada 01.februāri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs būs Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, reģ.nr. 44103023807, juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240.

Ja līgums netiks noslēgts, ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojumi tiks pārtraukti saskaņā ar 2016.gada 22.marta MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 10.punktu un saskaņā ar šo pašu noteikumu 17.punktu mājas iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja saņemt ūdeni 25 litrus diennaktī uz vienu iedzīvotāju. Ūdens saņemšanas vieta tiks norādīta.

Aicinām līdz 2023.gada 23.janvārim iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopsapulces lēmumus un pārslēgt pakalpojumu līgumus. Informāciju par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām Jūs varat iesniegt:
  • personīgi SIA “BANGA KPU” birojā “Attīrīšanās”, Mazsalacas pagastā, vai nosūtot pa epastu uz adresi bangakpu@bangakpu.lv (tālrunis neskaidrību gadījumā 29395788);
  • personīgi Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” birojā Pentes ielā 2, Rūjienā, vai nosūtot
  • pa e-pastu uz adresi info@rujienassiltums.lv (tālrunis neskaidrību gadījumā 28611943).

Informācijai SIA “Valmieras namsaimnieks”, kas ir Valmieras pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, piedāvā kopīpašuma pārvaldīšanas un namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un iespējas. Nodrošinot godīgas konkurences principus, informējam, ka SIA “Valmieras namsaimnieks” nav vienīgais uzņēmums, kurš nodrošina šāda veida pakalpojumus Valmieras novadā. Turpmākais ēkas kopīpašuma pārvaldīšanas veids ir atkarīgs no Jūsu, dzīvokļa īpašnieku kopības lēmuma!

Uz augšu