Logo

2023.gada 31.martā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Ņemot vērā, ka Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” realizētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” būvdarbi "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" un "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" ir nodoti ekspluatācijā aicinām iedzīvotājus nebūt kūtriem un izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Pieslēgšanās kārtība nav veicama patvaļīgi, bet gan saskaņā ar esošiem normatīviem aktiem un noteikumiem.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā” attiecas uz ikvienu personu, kura Valmieras novadā izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kas jāņem vērā gan centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojuma saņēmējam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 8. punktam “piederības robeža ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.” un 1. panta 4. punktam, ”cauruļvada ievads vai izvads ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu.”

Atgādinām, ka maģistrālie ūdenssaimniecības tīkli ir pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” īpašumā un apkalpošanā, bet cauruļvadu ievads un uzskaites mezgls ir pakalpojuma lietotāja īpašumā un apkalpošanā, līdz ar to cauruļvadu pievadi jāizbūvē un tehniskā kārtībā jāuztur pakalpojuma lietotājiem.

Lai uzsāktu ūdenssaimniecības tīklu pievadu izbūvi, klientam ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegšanu pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai elektroniski uz e-pastu: info@rujienassiltums.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas klientam tiks izsniegti tehniskie noteikumi, kuros noteiktas tehniskās prasības un norādījumi.

Darbu secība centralizēto ūdenssaimniecību tīklu izbūvei:

 1. Iesniegt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapu (veidlapa atrodama www.rujienassiltums.lv mājas lapā vai  birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
 2. Iesniegt iesniegumu Valmieras novada pašvaldībai par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu (veidlapa atrodama www.rujienassiltums.lv mājas lapā vai  birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
 3. No pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” saņemt tehniskos noteikumus;
 4. No iesaistītajām pusēm saņemt rakšanas darbu atļaujas un saskaņojumus;
 5. Veikt ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus;
 6. Pēc izbūves darbu veikšanas 10 darba dienu laikā ar pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” noslēgt pakalpojuma līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir iespējams saņemt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai pa tālr. 26712573.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 30.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” būvdarbi "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" un "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" ir nodoti ekspluatācijā.

Ņemot vērā, ka projekts ir nodots ekspluatācijā un izbūvēta jauna centralizētā notekūdeņu kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa un Jāņu ielās. Aicinām Jūs izmantot šo pieslēgšanās iespēju un sākt izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Atgādinu, ka kanalizācijas tīkli ir izbūvēti līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai, taču pievada izbūve līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem varat saņemt PSIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2 vai pa tālruni +371 26712573. Ierodoties personīgi, lūdzam iepriekš saskaņot ierašanās laiku.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 30.septembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” norit sekojoši darbi:
1. daļas būvprojektā- "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli izbūvēti Austumu un Mērnieku ielās. Siguldas ielā atlicis izbūvēt kanalizācijas tīklu pieslēgumu Rīgas ielai. Pēc visu kanalizācijas tīklu izbūves darbu pabeigšanas tiks uzsākti ceļa seguma atjaunošanas darbi.

2.daļas būvprojektā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli izbūvēti Lāčplēša ielā, iesākti būvdarbi Merķeļa ielā. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2022.gada 30.jūnijs

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” norit sekojoši darbi:
1.daļas būvprojektā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli uzsākti būvēt Austumu ielā. Siguldas un Mērnieku ielās uzsākta rakšanas darbu saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 31.marts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt darbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, līdz ar to būvdarbos iestājies pārtraukums. SIA"ASE" būvdarbus plāno atsākt 2022.gada 09.aprīlī. Pēc labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās tiks uzsākti plānotie kanalizācijas tīklu izbūves darbi. 

Ņemot vērā ekonomiskās tendences materiālu nepārtrauktā sadārdzinājumā un tirgū pieejamo būvmateriālu klāstu ir iegādāti visi projektā nepieciešamie kanalizācijas tīklu izbūvei nepieciešamie materiāli (caurules, to veidgabali, akas un to vāki).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2021.gada 30.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka Valmieras novada būvvalde 2021.gada 30.decembrī akceptējusi būvniecības tehniskos projektus:
       1.daļā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā".
       2.daļā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā".

Sabiedrība uzsāk būvdarbu uzsākšanas nosacījumus izpildi projekta veiksmīgai tālākai realizācijai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 03.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informēja, ka Sabiedrība veiksmīgi piesaistījumi ārējo finansējumu un 2021.gada 03.decembrī ar Valsts kasi noslēgusi aizdevuma līgumu par Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/026 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2021.gada 12.augusts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka ar SIA “ASE” parakstīts darbu uzsākšanas akts par darbu uzsākšanu. Tuvākajā laikā tiks uzsākti topogrāfiskie uzmērījumi kanalizācijas tīklu izbūvei Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Pēc uzmērījumu veikšanas tiks uzsākta būvprojekta izstrāde.

Ņemot vērā lielo projektēšanas darbu apjomu un dažādu iesaistīto iestāžu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kā arī, lai ātrāk noritētu projektēšanas darbi, projektēšanas darbi tiks sadalīti divās daļās. Šis darīts ar mērķi, lai ātrāk varētu uzsākt būvdarbus:

Pirmā būvprojekta daļa  - Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielām.

Otrā būvprojekta daļa - Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa ielām.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2021.gada 22.jūnijs

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.


Projekta ietvaros Sabiedrība 2021.gada 22.jūnijā ir noslēgusi līgumus par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu ar būvfirmu SIA”ASE”, reģ.nr. 44103021098, kura projektu realizēs pēc “projektē un būvē” principiem. Savukārt būvuzraudzības darbus veiks SIA “UNDRA”, reģ.nr.44103085987. Plānotais projekta pabeigšanas termiņš 2022.gada IV.ceturksnis.

Vienlaicīgi Sabiedrība turpina ārējā finansējuma piesaisti projekta veiksmīgai realizācijai. Pēc finansējuma saņemšanas tiks uzsākti pirmie darbi – topogrāfisko uzmērījumu veikšana un būvprojekta izstrāde.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 30.marts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka izsludinātajā iepirkuma procedūrā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” saņemti pieci piedāvājumi. Piedāvājumus drīkstēja iesniegt līdz 2021.gada 05.martam, pl.11:00.

Par uzvarētāju tika atzīts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurš vienlaicīgi bija arī lētākais. Par uzvarētāju tika atzīta Smiltenē reģistrētā būvfirma SIA”ASE”, reģ.nr. 44103021098, ar paredzamo līgumcenu 315 995,17 EURO.

Sabiedrība uzsāk sagatavošanās darbus finansējuma piesaistei priekš projekta veiksmīgas realizācijas.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 02.februāris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka 2021.gada 02.februārī izsludināta iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01”.

Konkursa nolikums paredz, ka projekts tiks realizēts pēc “projektē un būvē” principiem, kas pretendentam paredz vienotu atbildību kanalizācijas tīklu ieceres īstenošanai. Tas ļaus Sabiedrībai labāk kontrolēt būvniecības izmaksas, pretendentam ievērot darba izpildes termiņus un uzlabos sadarbības koordināciju starp būvnieku, projektētāju un pasūtītāju, ļaujot operatīvāk risināt problēmas būvprojekta izstrādes laikā un vēlāk būvlaukumā. Nekā situācijā, kur šīm pusēm būtu iespēja aizbildināties ar otras puses vainu vai neizdarībām.

Projekta realizācija plānota līdz 2022.gada IV. ceturksnim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 11.janvāris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Projekta ieviešanas gaitā pieņemts lēmums būtiski mainīt būvdarbu apjomu salīdzinot ar to, kāds  tika izsludināts 2020.gada iepirkumā ID RS 1-04/2020. Šī iemesla dēļ 2021.gada februārī tiks izsludināts atkārtots iepirkums ar precizētu darba uzdevumu par kanalizācijas tīklu izbūvi Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Būvdarbu līgumu plānots parakstīt 2021.gada 2.ceturksnī un uzsākt darbus, ko paredzēts pabeigt līdz 2022.gada IV. ceturksnim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2020.gada 15.oktobris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” tika izsludināts iepirkums par kanalizācijas tīklu izbūvi Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Iepirkumā saņemti trīs cenu piedāvājumi. Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020. Šī iepirkuma rezultātā plānots parakstīt līgumu un uzsākt darbus, ko paredzēts pabeigt līdz 2022.gada pavasarim. (IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA DĒĻ FINANŠU LĪDZEKĻU NEPIETAKMĪBAS)

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2020.gada 8.jūlijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” patlaban aktuāls ir iepirkums “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.” – šī iepirkuma rezultātā jau šogad sāksies darbi pie nākamās būvniecības kārtas, ko paredzēts pabeigt provizoriski līdz 2022.gada pavasarim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2020.gada 10.jūlijā

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis:
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot Rūjienas centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti un veicināt ilgtspējīgu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, veicot viena posma rekonstrukciju ar kopējo garumu 606.44 metri, kā arī izbūvējot vienu jaunus siltumtrases posmus ar kopējo garumu 260,87 metri un attiecīgo izbūvējot pieslēdzošo īpašumu siltummezglus.

Projekta statuss:
Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Rekonstruējamais posms: 
Siltumapgādes tīkli un siltummezgli ēkām Rīgas ielā nr.57; 58; 61; 63, Pentes ielā 2A. Kopā atjaunoti siltumapgādes tīkli 606.44 m kopgarumā un izbūvēti 5 jauni siltummezgli. Rekonstruētais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 25.martā.

Jaunbūvējamie posmi:
Siltumtrase (posmā no kameras nekustāmajā īpašumā Īsā iela 3 līdz ēkām Brīvības ielā 17; 19; 19A, Rūjienā, Rūjienas novadā) un šo ēku siltummezglu būvniecība. Kopā izbūvēti siltumapgādes tīkli 260,87 m kopgarumā un izbūvēti 3 jauni siltummezgli. Jaunbūvējamaais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 15.aprīlī.

Būvdarbu veicējs: SIA”SANART” reģ.nr. 44103043748.

Būvuzraudzības veicējs: SIA”UNDRA”, reģ.nr. 44103085987.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA” "BERGSONS UN PARTNERI", reģ.nr. 44103010408.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 333 169.72 EUR (Bez PVN)

Projekta kopējās izmaksas ir 402 316,82 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 292 766,56 EUR. (Ar PVN)

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta " Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēt projektu “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, projekta nr. 4.3.1.0/18/A/027" ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš 20.12.2018.-20.12.2020.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar Gintu Vēveri, Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes locekli.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2020.gada 7.aprīlī

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Patlaban ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā rekonstruējamie siltumapgādes tīkli, un siltummezgli ēkām Rīgas ielā nr.57; 58; 61; 63, Pentes ielā 2A. Kopā atjaunoti siltumapgādes tīkli 606.44 m kopgarumā un izbūvēti 5 jauni siltummezgli. Rekonstruētais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 25.martā.

2020.gada 4.aprīlī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” izbūvētie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas ir nodotas ekspluatācijā. Patlaban apkopojam projekta dokumentāciju, lai iesniegtu sadarbības iestādē.


Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2020.gada 5.februārī

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Patlaban projekts tuvojas noslēguma fāzei – siltumtrašu un siltummezglu izbūves un rekonstrukcijas darbi tika pabeigti rudenī un izbūvētais apjoms tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.


2020.gada 6.janvārī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” ir pabeigti un būvdarbu līgums izpildīts laikā. Būvdarbus veica SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”. Patlaban tiek veikti uzmērījumi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 23.decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;


Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 21.oktobrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.
Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. oktobrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;
2019.gada 3.oktobrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” tuvojas noslēgumam. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 19.augustā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.
Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. augustā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2019.gada 7.jūlijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” turpinās. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 21.jūnijā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. jūnijā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;

Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 22.aprīlī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. aprīlī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;
2019.gada 6.aprīlī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” ir uzsākti. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 18.februārī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. februārī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;


2019.gada 6.janvārī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka 2018.g 26.oktobrī noslēgts līgums Nr.RS1-7/2018 ar SIA "SANART", līguma summa 224655,63 EUR (bez PVN) par būvdarbu veikšanu - kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Upes ielā, kanalizācijas tīklu izbūve Jāņu un Aspazijas ielās". Būvuzraudzību būvdarbu laikā nodrošina SIA “DROMOS”, bet būvprojektus izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2018.gada 20.decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.2018.gada 8.oktobrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka patlaban ir aktuāla iepirkumu procedūra par būvdarbu veikšanu: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Upes ielā, kanalizācijas tīklu izbūve Jāņu un Aspazijas ielās".

2018.gada 10.jūlijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka SIA “Rūjienas Siltums” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” realizāciju.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savākšanas tīklus Rūjienas pilsētas aglomerācijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 4,1 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā ~0,47 km kanalizācijas spiedvads un 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta ietvaros vismaz 300 iedzīvotājiem projekta realizācijas laikā tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas pieslēgumi.

Projekta kopējās izmaksas ir 448 323,15 EUR, no kurām 231 065,00 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas ilgums ir 69 mēneši (no 2018.gada 11.aprīļa – 2023.gada 31.decembrim)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savākšanas tīklus Rūjienas pilsētas aglomerācijā.
PSIA “Rūjienas Siltums”, ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros par projektu – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta ietvaros plānots paplašināt centralizētās ūdenssaimniecības tīklus. Pašlaik strādājam pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un iepirkuma izsludināšanas, lai jau šogad uzspējam uzsākt un pabeigt būvdarbus Aspazijas ielā (no Dārza ielas līdz Viestura ielai) un Jāņu ielā (no Viestura ielas līdz Dzirnavu ielai) dodot iedzīvotājiem iespēju pieslēgties centralizētai ūdenssaimniecības sistēmai.
Kā arī ir pienācis laiks uzlabot Upes ielas kanalizācijas sistēmu pār Rūjas upi. Ķieģeļu ielā plānots izbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ar kanalizācijas spiedvadu uz Upes ielu.


Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Auseļu ielā 5, Rūjienā

Patlaban uzņēmums ir identificējis problēmu, kuras risināšana uzskatāma par prioritāru: Ausekļu ielas k/m siltumavots ir nolietots un strādā neefektīvi ar zemu lietderību. 

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/17/A/020 īstenošanu, lai nomainītu nolietoto Ausekļa ielas katlumājas siltumavotu uz jaunu, efektīvu tehnoloģiju.

Projekta mērķis: Uzlabot siltumavota efektivitāti, rekonstruējot šķeldas katlu māju Ausekļa ielā 5 un uzstādot jaunu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju, ar siltuma jaudu 2,5 MW, kas paredz atjaunojamo energoresursu (šķelda) izmantošanu kā kurināmo.

Darbs pie rekonstruējamās katlumājas un tehnoloģiju projektēšanas sāksies 2018.g nogalē, būvdarbu uzsākšana paredzēta 2019.g pavasarī un būvdarbu pabeigšana līdz 2019.g. beigām.

Centralizētās siltumapgādes pārvades
sistēmas efektivitātes uzlabošanā Rūjienā.

Pašlaik Pašvaldības SIA ”Rūjienas siltums” kopā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru strādā pie projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kuram pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbalsts.
Projektā veicamās aktivitātes:
pilna apjoma esošās siltumtrases nomaiņa Kalnkrogā.
jaunas siltumtrases izbūve Rūjienas centrā uz mākslas skolu un tās pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei.
Veiksmīga darba rezultātā jau šī gada jūlijā-augusta mēnešos parakstīsim līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu. Plānotos būvdarbus veiktu 2019.gada vasaras sezonā.

Uz augšu