Logo

LR Likumos teikts, ka Pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Valmieras novada pašvaldība šo funkciju deleģējusi Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”, 2023.gada 27.jūlijā noslēdzot līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgums Nr.01.830/7.4.8/23/754.

Sabiedrības nosaukums
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”

Sabiedrības juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs
4103023807

Juridiskā adrese
Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

Dalībnieki
Sabiedrība ir 100% Valmieras novada pašvaldības uzņēmums, kas reģistrēts 2001.gada 13.jūlijā. Sabiedrība darbojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību kapitālu daļām un kapitālsabiedrībām”, Komerclikuma noteikumiem un citiem MK noteikumiem.
Dalībnieks: Valmieras novada pašvaldība: 5 779 755 daļās (100%)
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Valde
Sabiedrību vada un pārstāv valde, kuru ieceļ dalībnieku sapulce, un tai ir visas likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63., un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi. 

Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gada 31.decembrī bija 5 779 755  EUR (pieci miljoni septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro un nulle centi), kas sadalīts 5 779 755 (pieci miljoni septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit piecās) daļās, kur vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR

Sabiedrības galvenie pamatdarbības veidi
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Uzkopšanas darbības
Citur neklasificētie individuālie pakalpojumi

Uz augšu