Logo

LR Likumā “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 1.punktā teikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Rūjienas novada pašvaldība šo funkciju deleģējusi Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”, noslēdzot 2013. gada 12.aprīlī Deleģējuma līgumu Nr.23/2013.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” reģistrācijas datums  - 13.07.2001.

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ir Rūjienas novada pašvaldības uzņēmums, kas darbojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību kapitālu daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumiem, MK noteikumiem.

Sabiedrību vada un pārstāv valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, ko ieceļ Rūjienas novada pašvaldības deputāti, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 62., 63., un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi. 

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” darbības nozares:    

  • Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība
  • Ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana
  • Decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšana
  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Uz augšu