Logo
Publiskojamā
​informācija
Publiskošanas biežums Publicētā informācija
Rūjienas novada pašvaldības deleģēšanas līgums ar PSIA "Rūjienas siltums" Patstāvīgi Deleģējuma līgums
PSIA"Rūjienas siltums" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2020.gadam Patstāvīgi Stratēģija 2016-2020.gadam
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā Fin.gada pārskats 2017.gads
Fin.gada parskats 2018.gads
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā  Veiktās iemaksas 2017.gadā
Veiktās iemaksas 2018.gadā
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Vienu reizi gadā  Pamatkapitāla palielināšana par 2018.gadu.
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā Atlīdzības politika
Informācija par organizatorisko struktūru Patstāvīgi Organizatoriskā struktūra
Informācija par īpašuma struktūru Patstāvīgi PSIA "Rūjienas siltums" 100% apmērā ir Rūjienas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. PSIA "Rūjienas siltums" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Patstāvīgi  Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Vienu reizi gadā PSIA"Rūjienas siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
27. panta otrajai daļai
Informācija par iepirkumiem Patstāvīgi www.rujienassiltums.lv/lv/iepirkumi/
Uz augšu